Bostadsanpassning, ansökan om bidrag

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Övrigt
  • 3. Bifoga bilaga
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Med denna e-tjänst kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

 

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

* Intyg av t ex arbetsterapeut, läkare eller annan sakkuning, att åtgärderna är nödvändiga

  med hänsyn till handikappet.

 

* Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med s k åtgärdsprogra, kopia av

  anbud/offert eller kostnadsberäkning.

 

* Vid ändrad planlösning: ritning över bostaden före respektive efter ändring.

 

* Om annan person gör ansökan åt den sökande ska kopia på förordnande/fullmakt bifogas.

  Är det gemensamma vårdnadshavare så krävs bådas underskrifter, använd då istället pdf-blanketten.

 

* Om sökande inte äger fastigheten behövs även ett medgivande från fastighetsägaren

  (se separat e-tjänst/blankett)

 

Underlag kan bifogas e-tjänsten om du har dem digitalt. I annat fall måste de lämnas in till

din handläggare via Kundcenter, Tanums kommun snarast för att vi ska kunna behandla din ansökan.

 

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Mer information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida,

tanum.se/integritetspolicy

 

 

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned